പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ

അക്കാദമിക സമിതി അംഗങ്ങൾ

1Prof. C. Raveendranath (Chairman)
2Dr. C. Ramakrishnan (Secretary)
3Pro. M.A. Khader
4Dr. R.K. Jayaprakash
5Dr. Anwar Sadat
6Dr. K. Shanavas
7Dr. P.P. Prakasan
8A.G. Oleena
9D. Sudheesh
10N.T. Sivarajan
11N. Santhosh kumar
12R.M. Rajan
13Puthalath Dinesan
14M. Swaraj
15P.K. Biju
16Prof. Ajith Parameswaran
17Dr. K. Biju
18Dr. Muhammed Salim
19Dr. T. Vasumathy
20O.M. Sankaran
21Kavumbayi Balakrishnan
22Dr. T.P. Kaladharan
23Dr. P.V. Purushothaman
24K.T. Radhakrishnan
25Dr. K.S. Sivakumar
26A.K. Suresh
27V. Vinod
28Rajesh Vallicode
29K. Anusree
30P.M. Arshom
31Dr. Mini Sukumar
32Dr. Lakshmi Priya
33E.P. Soniya
34R. Parvathy Devi
35Usha Menon
36P.V. Vinod Kumar
37M.V. Gangadharan
38Dr. A.R. Supriya
39Abu Raj
40T.K. Meera Bhai
41K. Badarunnisa
42K. Ajila
43Dr. Midhun
44C.A. Bindu
45Mohammed Aslam