പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം (കോഴിക്കോട്)

കൃഷി (പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ)

തദ്ദേശഭരണം, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ (കണ്ണൂർ)

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം (തൃശ്ശൂർ)

ആധുനിക വ്യവസായം (എറണാകുളം)

മത്സ്യ മേഖല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം (കൊല്ലം)

പരമ്പരാഗത വ്യവസായം, കുട്ടനാട് പാക്കേജ് (ആലപ്പുഴ)

പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ (തിരുവനന്തപുരം)

ആരോഗ്യം, അങ്കണവാടി, പാലിയേറ്റീവ് (മലപ്പുറം)

പ്ലാന്റേഷൻ, ഇടുക്കി പാക്കേജ് (ഇടുക്കി)

പട്ടികജാതി – പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം, മൃഗ സംരക്ഷണം, വയനാട് പാക്കേജ് (വയനാട്)

ജൻഡറും വികസനവും (പത്തനംതിട്ട)

ടൂറിസം, പ്രവാസി (കാസർഗോഡ്)

സംസ്കാരം, കായികം (കോട്ടയം)

ചരിത്രം (കോഴിക്കോട്)

ധനകാര്യം, സഹകരണം (തിരുവനന്തപുരം)