സിമ്പോസിയം

 

9.01.2016

 

എ.കെ.ജി ഹാള്‍

12.00 മുതല്‍ 1.30

സിമ്പോസിയം 1: ഇടതുപക്ഷ ബദല്‍

എ.കെ.ജി ഹാള്‍

2.30 മുതല്‍ 5.30

സിമ്പോസിയം 2: മതനിരപേക്ഷതയും വികസനവും
ഹസ്സൻ മരയ്ക്കാർ ഹാള്‍

2.30 മുതല്‍ 5.30

സിമ്പോസിയം 3: തൊഴില്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ 

 

10.01.2016

 

എ.കെ.ജി ഹാള്‍

10.00 മുതല്‍ 1.00

സിമ്പോസിയം 4: സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം