സെമിനാർ വിഷയങ്ങൾ

(1) സംയോജിത കൃഷിരീതി

(2) മത്സ്യമേഖലയും തീരദേശസംരക്ഷണവും

(3) പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങള്‍

(4) വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ

(5) ഊര്‍ജ്ജ മേഖല

(6) ജല വിഭവം

(7) വനം, പരിസ്ഥിതി, ഭൂവിനിയോഗം & ജൈവ വൈവിധ്യം

(8) ആരോഗ്യ മേഖല

(9) സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ

(10) ദളിത് വികസനം

(11) ലിംഗപദവിയും വികസനവും

(12) പ്രവാസി ക്ഷേമം

(13) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം

(14) ശാസ്ത്രഗവേഷണവും സാങ്കേതികവിദ്യയും

(15) കല, സാംസ്കാരികം

(16) മലയാള ഭാഷ

(17) കായിക രംഗം

(18) അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം

(19) ചരിത്ര പഠനവും പൈതൃകസംരക്ഷണവും

(20) മൃഗ സംരക്ഷണം

(21) വ്യാവസായിക മേഖല

(22) ടൂറിസം

(23) സംസ്ഥാന പൊതുമേഖല

(24) ഗതാഗത മേഖല

(25) സഹകരണം

(26) തോട്ടം മേഖല

(27) മാലിന്യ സംസ്കരണം

(28) ആയുഷ്

(29) ആദിവാസി വികസനം

(30) ഭിന്നലിംഗ നയം

(31) ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം

(32) സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം

(33) മാധ്യമം

(34) മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

(35) യുവജനക്ഷേമം

(36) ഭരണനിര്‍വ്വഹണം, നിയമം

(37) ധനകാര്യം

(38) ഭൂപ്രശ്നം, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ?
(39) വികസനത്തിന്റെ മനശാസ്ത്ര മാനങ്ങൾ