മികച്ച മാതൃകകൾ

അനുഭവം പങ്കിടല്‍ വേദികൾ
ഒന്നാം ദിവസം – 09.01.2016
2.30 – 5.30 PM
 
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം നല്ല മാതൃകകൾ -1 
കുടുംബശ്രീ നല്ല മാതൃകകൾ -1 
സാന്ത്വനപരിപാലനം 
സഹകരണസംരംഭങ്ങളും സാമൂഹ്യസംഘടനകളും
നാളീകേര വികസനം

രണ്ടാം ദിവസം – 10.01.2016
10.00 – 1.00 PM
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം  നല്ല മാതൃകകൾ   -2
കുടുംബശ്രീ നല്ല മാതൃകകൾ  -2
നൂതന കൃഷി മാതൃകകൾ
നൂതന ആശയങ്ങളും സംരംഭകത്വവും
ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സെമിനാര്‍